ഉള്ളി

അഭിഷേക്

ഇനി നമുക്ക്

ഉളളികളായി ജനിക്കാം

വെട്ടിയരിയുന്നവരുടെ

കണ്ണുനനയിക്കാന്‍

അത് മാത്രമേ

വഴിയുളളൂ

 

-WhatsApp

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2770311
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 280
  • For 1 Year : 140
  • For 1 Copy : 12
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top