വിറയല്‍

വീരാന്‍ കുട്ടി

എയ്ത ശേഷമുള്ള 

ഞാണിന്റെ വിറയല്‍

നിലക്കുന്നില്ല. 

ചെന്നു നിര്‍വഹിച്ച 

കൃത്യം അതറിഞ്ഞിരിക്കണം

 

-Facebook

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 360
  • For 1 Year : 180
  • For 1 Copy : 15
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top