സ്വപ്‌നങ്ങെള  ഖബറടക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍

സമീറ നസീര്‍, ദുെെബ No image

നക്ഷ്രതങ്ങള്‍ പൂക്കാത്ത 
ആകാശത്തിന്‍ ചുവട്ടില്‍ 
സ്വപ്‌നങ്ങെള ഖബറടക്കാെനങ്കിലും
ഒരിടം േതടി നടക്കുന്നവെര
നിങ്ങള്‍ കാണാറിേല്ല. 

േപരില്‍ മാ്രതം
സ്വാത്രന്ത്യമടയാളെപ്പടുത്തുന്ന
ചില ഭൂഖണ്ഡങ്ങൡ 
സ്വപ്‌നങ്ങെള വരച്ചിട്ടതാണ് 
അവര്‍ െചയ്ത
വലിയകുറ്റം.

ഇന്ത്യയുെട ആത്മാക്കള്‍
െതരുവില്‍ മഴ നനയുന്നത് 
നിങ്ങള്‍ കാണുന്നിേല്ല.
കുടയില്ലാെത 
അവെര മഴയത്ത്
നിര്‍ത്തിയിരിക്കയാണ്.

അധ്വാനിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല 
വിളവ് ലഭിക്കാഞ്ഞിട്ടുമല്ല
തെന്റ ജീവനായ ഭൂമിയില്‍
്രപതീക്ഷയുെട 
കൂമ്പാരത്തിനരിെക 
അയാള്‍ക്ക് 
ജീവിതം ഒടുേക്കïി വന്നത്.

നീ േകട്ടത്
ഭീകരവാദിയുെട
ഗര്‍ജനമല്ല 
പിറന്ന നാട് 
കരിമണല്‍ േലാറിയില്‍ 
അകന്നു േപാകുേമ്പാള്‍  
ചങ്ക് െപാട്ടിത്തകര്‍ന്നവെന്റ
േരാദനമാണ്... 
അടുപ്പില്‍േവവുന്ന
മാംസത്തില്‍ തിരയുന്നത്
െെദവഭക്തിയല്ല
മതമാണ് ജാതിയാണ്.

പിറന്നനാടിെന്റ ആകാശത്തില്‍
അതിരടയാളം െവച്ചേപ്പാള്‍
നാടില്ലാത്ത അഭയാര്‍ഥികളായത്
ആരുെട കുറ്റമാണ്. 

വിചാരണത്തടെവന്ന
േപരില്‍ സ്ഥിരവാസിയായവേനാട്
ചുവരുകള്‍ േചാദിക്കാറുï്
നീെയന്ത് കുറ്റമാണ് െചയ്തെതന്ന്
ഉത്തരമില്ലാെത്താരു പുഞ്ചിരി 
അേപ്പാഴവന്‍ തടവറക്ക്
തിരിെക െകാടുക്കും.

നക്ഷ്രതങ്ങള്‍ പൂക്കാത്ത 
ആകാശത്തിന്‍ ചുവട്ടില്‍ 
സ്വപ്‌നങ്ങെള ഖബറടക്കാെനങ്കിലും
ഒരിടം േതടി നടക്കുന്നവെര
നിങ്ങള്‍ കാണാറിേല്ല. 

േപരില്‍ മാ്രതം
സ്വാത്രന്ത്യമടയാളെപ്പടുത്തുന്ന
ചില ഭൂഖണ്ഡങ്ങൡ 
സ്വപ്‌നങ്ങെള വരച്ചിട്ടവരാണവര്‍.

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 1 Year : 300
  • For 1 Copy : 25
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top